Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH dotycząca systemu zwrotu podatku VAT podróżnym - TAX FREE

Osoby fizyczne nie mające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty, zwane dalej „podróżnymi”, mają prawo do otrzymania zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów na terytorium kraju, które w stanie nienaruszonym zostały wywiezione przez nie poza terytorium Wspólnoty w bagażu osobistym podróżnego.

Zwrot podatku przysługuje w przypadku zakupu towarów u uprawnionych sprzedawców, gdzie punkty sprzedaży oznaczone są znakiem informującym podróżnych o możliwościach zakupu w tych punktach towarów, od których przysługuje zwrot podatku. Znak wykonany jest w formie białej naklejki w zielonej ramce z czarnym napisem: ZWROT VAT i TAX FREE DLA PODRÓŻNYCH i FOR TOURIST (rozp. Min. Fin. z dnia 26 kwietnia 2004r. Dz.U.Nr 88 z 2004r. poz.838). Zwrot podatku podróżnym dokonywany jest w złotych przez sprzedawcę, u którego nabyto towary lub w punktach zwrotu VAT, które zawarły umowę w sprawie zwrotu podatku ze sprzedawcami.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiózł zakupiony towar poza terytorium Wspólnoty nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podróżnego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę, zawierającego kwotę zapłaconego podatku, na którym urząd celny stemplem zaopatrzonym w numerator potwierdził wywóz towaru.

Urząd celny potwierdza wywóz towaru na ww. dokumencie po okazaniu przez podróżnego wywożonego towaru i sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Potwierdzenie wywozu towaru zakupionego przez podróżnego na terytorium innego państwa członkowskiego odbywa się analogicznie. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z imiennego dokumentu, wystawionego przez jednego sprzedawcę, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego przy nabyciu przez niego towarów, wynosi 200 zł (rozp. Min.Fin. z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz.U.Nr 84 z 2004r poz.780)).

Zwrotu podatku dokonuje firma:
BERGO Grzegorz Prusinowski Siedleczek 48 62-025 Kostrzyn Wlkp Polska Tel. +48 502-502-209 e-mail: agregaty@bergo.com.pl

INFORMATION FOR TRAVELLERS concerning the system of VAT refund to travelers -TAX FREE

Individuals that do not have permanent residence in the territory of the Community, hereinafter referred to as "travelers" have the right to receive a refund of the tax paid on the purchase of goods on the territory of the country, which have been exported intact by not outside the Community in travelers' personal luggage.

Tax refund is due in case of purchase of goods from authorized dealers, where sales points are marked with a sign informing travelers about the possibilities of purchasing goods at those points on which entitled to a tax refund. Mark is made in the form of a white sticker with a green frame with black letters: RETURN VAT and TAX FREE FOR TRAVELLERS and FOR TOURIST (Reg. Min. Fin. Of 26 April 2004. Dz.U.Nr 88, 2004. Poz.838) . Tax refund to travelers is made in gold by the vendor you purchased the goods at retail, or VAT refund, which have concluded an agreement on the tax return with dealers.

The tax refund can be made if the traveler exported goods purchased outside the Community no later than the last day of the third month following the month in which they made the purchase. The basis for the tax refund is to give the traveler a personal document issued by the seller, including the amount of tax paid at the customs office stamp stocked in the enumerator confirmed the dispatch.

The customs office confirms the export of goods to the above. the document upon presentation of the traveler of the exported goods and the verification of compliance data traveler contained in this document with the data contained in the passport or other document certifying the identity. Confirmation of export of goods purchased by a traveler in the territory of another Member State is carried out analogously. The minimum amount of the total value of purchases, including VAT, resulting from a personal document, issued by a single vendor, at which the traveler can claim a tax refund on goods and services paid on the purchase of the goods, is 200 zł (Reg. Min.Fin. Of April 20, 2004. (Dz.U.Nr poz.780 84 of 2004)).

Tax refund makes the company:
BERGO Grzegorz Prusinowski Siedleczek 48 62-025 Kostrzyn Wielkopolski Poland Tel. +48 502-502-209 e-mail: agregaty@bergo.com.pl

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ, касающихся системы возврата НДС для путешественников - TAX FREE

Лица, не имеющие постоянного места жительства на территории Сообщества, именуемые в дальнейшем "путешественников" имеют право на получение возмещения уплаченного налога на приобретение товаров на территории страны, которые были экспортированы неповрежденными, не за пределами Сообщества в личном багаже ​​пассажиров.

Возврат налогов из-за в случае приобретения товаров у официальных дилеров, где точки продаж помеченных знаком информирования туристов о возможностях покупки товаров в тех точках, на котором право на возврат налога. Марк выполнен в виде белой наклейке с зеленой рамкой с черными буквами:. (.. Рег Мин Фин от 26 апреля 2004 года Dz.U.Nr 88, 2004 Poz.838) возвращают НДС и налог бесплатная для путешественников и для туристических , Возврат налогов для путешественников выполнен в золотом поставщиком вы приобрели товар в розницу, или возврата НДС, которые заключили соглашение о налоговой декларации с дилерами.

Возврат налога может быть сделано, если путешественник экспортируется товар не куплен за пределами Сообщества не позднее последнего дня третьего месяца, следующего за месяцем, в котором они совершили покупку. Основанием для возврата налогов, чтобы дать путешественнику персональный документ, выдаваемый продавцом, включая сумму налога на таможне штамп укомплектованным в счетчиком подтвердил отправку.

Таможня подтверждает экспорт товаров выше. документ по представлению путешественника экспортируемых товаров и проверки путешественника данных соответствия, содержащейся в настоящем документе, с данными, содержащимися в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность. Подтверждение экспорта товаров, покупаемых путешественника на территории другого государства-члена проводится аналогично. Минимальная сумма общей стоимости покупок, в том числе НДС, в результате чего из личного документа, выданного одного поставщика, на котором путешественник может претендовать на возврат налога на товары и услуги, оплачиваемые на покупку товаров, составляет 200 злотых (Рег. Min.Fin. Из 20 апреля 2004 года (Dz.U.Nr poz.780 84 2004)).

Возврат налогов делает компанию:
BERGO Гжегож Prusinowski Siedleczek 48 62-025 Костшин Велькопольски Польша Тел. +48 502-502-209 электронная почта: agregaty@bergo.com.pl